top of page
Vyhledat

Úvod do Teorie omezení

Vítejte v prvém čísle mého zpravodaje! Jsem velice rád, že s vámi mohu touto cestou sdílet veškeré své znalosti a zkušenosti, které jsem získal o Teorii omezení. A nemusíte se bát, že půjde jen o teorii. Omezení jsou přece běžnou součástí našeho života.

Dnešní zpravodaj jsem rozdělil do čtyř částí:

 1. Co to vlastně je ta věc, nazývaná Teorie omezení.

 2. S jakými typy omezení se můžete setkat a jak s nimi pracovat.

 3. Jaké nové nástroje Teorie omezení přináší a jak vám mohou pomoci.

 4. Kdo je Dr. Eliyahu M. Goldratt.1. Teorie omezení (Theory of Constraints - TOC)


Teorie omezení je ucelené manažerské řízení, respektive filozofie, umožňující neustálé, systematické zlepšování. Autorem je izraelský fyzik Dr. Eliyahu M. Goldratt.

Teorie omezení vychází z toho, že v každé firmě, dokonce i nekomerční, existuje tzv. „systémové omezení“, nebo úzké místo. Aby nedošlo k záměně pojmů, používám v tomto významu raději slovo hrdlo (bottleneck).


Příklad č. 1. Výrobní firma vyrábí polotovary z plechu. Polotovary se vypálí na laseru, odjehlí a většina jich dále putuje na ohraňovací lisy. O tom, kolik toho firmou "proteče", rozhoduje pracoviště lisů, které je v tomto případě tím největším omezením, hrdlem.


Příklad č. 2. Služba, např. dodání pizzy na objednávku. Hrdlem je v tomto případě pec, kde se pizza připravuje, zatímco všechny ostatní zdroje, využívané před a po pečení jsou neúzké.

Možná vás už teď napadne, že pokud své úsilí zacílíte na hrdlo, vaše řízení se tím značně zjednoduší. A co víc: vyděláte více peněz, dodáte zákazníkům včas, vyhnete se výpadkům zásob v dodavatelském řetězci, zkrátíte dodací lhůty atd.


Další ohromnou výhodou je snížení množství hašených požárů, tj. řešení urgentních problémů. Příkladem může být vyřízení reklamace, upřednostnění zpožděné zakázky, změna priorit úkolů atd. Nezanedbatelným přínosem nového řízení je i snížení konfliktů mezi pracovníky.


Každá firma má své největší omezení. Zacilte vaše úsilí na jeho lepší využití a uvidíte, jak rychle půjde vaše ziskovost nahoru.

Pokud by totiž jakákoliv firma takovéto omezení neměla, rostla a vydělávala by neomezeně. A to by si snad ani nikdo nepřál 😀.


POZOR: Největší omezení existuje vždy! Víte, kde je? Znáte ho? Pokud ANO, můžete ho řídit, pokud NE, řídí ono vás!

Omezení a jeho analogie s řetězem

Jakou roli hraje ve vašem podnikání hrdlo, je dobře vidět na příkladu řetězu. Pevnost řetězu je dána jeho nejslabším článkem a nikoliv součtem hmotností jednotlivých článků.

Stejně tak je limitována výkonnost vaší firmy. Pokud posílíte kapacitu neúzkého zdroje, nezvýší se průtok zakázek vaší firmou a naopak dojde k navýšení rozpracované výroby.


Podle příkladu č. 2 výše se např. při zvětšení vypalovací kapacity na laseru vytvoří zásoba práce před ohraňováním (hrdlem), takže více zakázek stejně nevyrobíte.


2. Typy omezení


Slovo omezení používáme běžně pro označení nějaké nepříjemnosti, překážky, restrikce apod. V Teorii omezení ho definujeme takto:


Omezením je to, co vám brání dosáhnout stanoveného cíle.

Rozlišujeme tři základní typy omezení, a sice vnější, vnitřní a politické. Podle toho pak volíme odpovídající řešení.


Vnější omezení

 • trh v případě, že máte nadbytečné kapacity zdrojů, resp. vám chybí práce. Pomocí TOC marketing vytvoříte neodmítnutelnou nabídku (Mafia Offer), kterou zákazníci upřednostní před vaší konkurencí.

 • materiál. Omezení v dnešní době více než aktuální, kdy dodavatelé nedokáží plnit vaše požadavky. Zde pozor, jedná se o dlouhodobé nepokrytí, nikoliv že nákupčí objednal materiál pozdě.

Vnitřní omezení

 • zdroje, tj. stroje nebo pracoviště, lidé nebo jejich dovednosti apod. Možná je překvapením, že se toto omezení vyskytuje nejméně, jen asi v 5 % případů. Co to říká? Že většina firem má nadbytečné kapacity. Otázkou je, jak efektivně je umí využít. V tomto případě vám po může TOC řešení pro výrobu (S-DBR) nebo TOC projekty (CCPM).

Politické omezení

 • pravidla, jsou měřítka, nebo podmínky, které ovlivňují organizační chování. Tato omezení jsou nejčastější, nastávají ve více než 90 % případů. Patří sem např. odměňování lidí podle výkonu (norem). Proč dělají maximálně na 120 %, když si mohou vydělat více? Odpověď přináší další TOC nástroje, viz bod 3.

Proces neustálého cíleného zlepšování (Process of On-Going Improvement - POOGI)

Někdy se také setkáte s názvem proces pěti kroků:

 1. Najděte největší omezení - firma koupila balící stroj proto, aby zvýšila produktivitu. Balení na týden pak zvládla za 1,5 směny, načež byl stroj nadále nevyužitý. Při dotazu na hrdlo manažeři svorně označili balící stroj, protože potřebovali, aby se zaplatil. Hrdlo však bylo jinde, a sice na lisech před balením. Balícím strojem sice firma zvýšila produktivitu na pracovišti balení, ale více zakázek neudělala.

 2. Využijte největší omezení co nejvíce - např. v lakovně, ať už mokré nebo práškové, záleží na tom, jak dokáže obsluha díly do boxu narovnat. Není tak potřeba ihned investovat do jejího rozšíření.

 3. Vše ostatní podřiďte největšímu omezení - operace vypalování laserem a následné odjehlování provádí firma tak, aby ohraňovací lisy nestály, protože jsou hrdlem, které rozhoduje o tom, kolik toho firmou proteče. A naopak, aby se před nimi netvořily nadbytečné zásoby.

 4. Navyšte kapacitu největšího omezení - pokud bod 2 nepomůže, nezbývá než kapacitu hrdla rozšířit např. pořízením investice. Kooperace může sice krátkodobě pomoci, ale v dlouhodobém měřítku problém neřeší.

 5. Pokračujte bodem 1 - pokud hrdlo po uplatnění bodu 4 zmizí, je potřeba pokračovat od bodu 1, protože se hrdlo nejspíše přesunulo jinam. Hlavní je nespokojit se s vyřešením problému, ale pokračovat dál v neustálém, cíleném zlepšování.

3. TOC nástroje


Teorie omezení TOC, nebo též průtokové řízení, je jediným uceleným manažerským řízením. To znamená, že se týká všech oblastí firmy počínaje strategií, přes marketing, prodej, výrobu, až po řízení lidí a projektové řízení.


Ke každé oblasti existuje TOC nástroj, z z nichž některé zde uvedu, s ostatními budete mít možnost se seznámit v následujících zpravodajích nebo v rámci podpory.


Průtokové účetnictví (Throughput Accounting TA) - používá se místo nákladového účetnictví, protože nedělá chybu přerozdělováním fixních nákladů. Díky němu zjistíte, že vlastně vyděláváte na výrobcích nebo službách, které jste měli za ztrátové a naopak. Jaký dopad to má na ekonomiku firmy si určitě dokážete představit.


Plánování výroby (Drum-Buffer-Rope DBR) - jediné plánování výroby, které si poradí i s kusovou a malosériovou výrobou. Pomůže vám plnit termíny na více než 95 %, zkrátit dodací lhůty o třetinu, zmenšit rozpracovanost, rovnoměrně vytížit kapacity zdrojů, zvýšit produktivitu atd.


Kritický řetěz (Critical Chain Project Management CCPM) - na rozdíl od kritické cesty CPM pracuje s vytížením kapacit zdrojů. To vám pomůže dokončit včas projekty i rozpočet.


Marketing (Mafia Offer) - pomocí logických stromů zjistíte, kde je zakopaný pes, že máte málo zakázek. Následně vytvoříte nabídku, která se neodmítá. Například budete schopni dodat zákazníkům až o třetinu času rychleji a splnit termín dodávky na více než 95 % oproti vaší konkurenci.


Logické stromy (Thinking Processes TP) - sada nástrojů, založených na principu příčina-důsledek, které vám pomohou neustále se zlepšovat. Dávají odpověď na otázky:

 • Co změnit?

 • Na co to změnit?

 • Jak to udělat?

Logické stromy si představte jako nástroje nebo postupy podobné těm, které používá lékař. Ten nejprve zjišťuje příznaky nemoci, aby mohl stanovit diagnózu (kořenovou příčinu), tj. že se jedná o chřipku, angínu, nebo něco jiného. Teprve potom nasadí léčbu. Pokud kořenovou příčinu nezná, nebo by stanovil chybně, bude "léčit" příznaky a nejspíše vás nemoci nezbaví.


Existují ještě další TOC nástroje, zahrnující např. strategii, distribuci, řízení lidí nebo prodej. Plně v souladu s TOC bude i tvorba byznys model a další nástroje.

4. Dr. Eliyahu M. Goldratt


Možná byste očekávali, že na vytvoření tak rozsáhlého manažerského řízení, jakým Teorie omezení bezesporu je, se dají dohromady ty nejlepší mozky z celého světa.


Avšak ve skutečnosti je tvůrcem jediný člověk, původně vědec, který dokázal poznatky vědy přenést do podnikatelské praxe. Jmenuje se Dr. Eliyahu M. Goldratt. Publikoval celou řadu knih, z nichž nejznámější je bestseller Cíl, a to již v roce 1984. Kniha je napsaná formou poutavého románu z prostředí výroby a dodnes je považována za jednu z nejvlivnějších knih o managementu.


A to už je dnes vše k úvodu do Teorie omezení. Mým záměrem bylo nepřehltit vás množstvím nových informací a tam, kde to jen bylo možné uvést konkrétní příklady.

bottom of page