top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího.

 

Prodávajícím je společnost ITING s.r.o. se sídlem Vančurova 2710, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, zapsaná u Krajského Soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 18164 3, IČO: 25970631, DIČ: CZ25970631, plátce DPH (dále jen „prodávající“).

 

Kupujícím se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek rozumí zákazník - fyzická nebo právnická osoba. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejímž předmětem je prodej on-line kurzů, živých seminářů a workshopů, webinářů, e-booků a individuálních služeb, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.iting.cz (dále jen předmět koupě).

 

Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

2. Předmět smlouvy

2.1 Předmět a plnění smlouvy

Předmětem smlouvy je nákup a prodej on-line kurzů, živých kurzů, webinářů, e-booků a individuálních služeb. Jejich specifikace a jednotlivé varianty, včetně obsahu, jsou uvedeny na webových stránkách www.iting.cz.

 

Termíny zahájení on-line programů či kurzů, termíny jednotlivých workshopů včetně živých akcí nebo zpřístupnění videí, budou předem zveřejňovány na stránkách www.iting.cz. Zde jsou také obsaženy veškeré informace, týkající se objednávky. Jakékoliv doplňující informace kupující získá na emailové adrese info@iting.cz.

 

V případě on-line kurzů po objednání a plném uhrazení platby, nejpozději v den zahájení kurzu, obdrží kupující emailem přístupové údaje do členské sekce, nebo na stránky kurzu. V případě, že kupující tyto přístupové údaje i přes svou platbu neobdrží, sdělí tuto skutečnost prodávajícímu prostřednictvím emailové adresy podpora@iting.cz. Ten je povinen sjednat neprodleně nápravu.

2.2 Objednávka

Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi, týkajícími se objednávky, a to na webové adrese www.iting.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky na www.iting.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

 

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.iting.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

Na základě odeslané objednávky kupující obdrží na e-mail, uvedený v objednávkovém formuláři:

a) daňový doklad - fakturu, nebo

b) zálohovou fakturu. Ta obsahuje veškeré platební údaje, potřebné k realizaci platby, včetně doby splatnosti. V případě, že nebude zálohová faktura uhrazena po době splatnosti, obdrží kupující do své e-mailové schránky upomínku a výzvu k platbě. Pokud i přesto nebude faktura do 5 dnů uhrazena, bude objednávka stornována. Veškeré dotazy ohledně objednávek a plateb je možné získat na emailové adrese uctarna@iting.cz.

3. Cena a daňový doklad

 

V objednávce nebo na webové adrese www.iting.cz najde kupující všechny ceny služeb. Ohledně plateb, prováděných na základě kupní smlouvy, vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení produktů a služeb. Tato faktura bude zaslána na e-mail kupujícího, uvedený v objednávce. Prodávající je plátcem DPH.

 

4. Provedení platby

 

Platbu je možné provést bankovním převodem na bankovní účet uvedený v daňovém dokladu, nebo platební kartou.

 

4.1 Možnosti plateb

a) Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

b) Rychlým bankovním převodem: Raiffeisenbank, GE Money Bank, Fio banka, Komerční banka, ČSOB, mBank.

 

Tyto platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

c) Bankovním převodem. Při úhradě bankovním převodem je kupující povinen uvést variabilní symbol uvedený ve výzvě k úhradě, jinak není možné identifikovat přijatou platbu.

 

4.2 Bonusy

Všechny bonusy, na které má kupující nárok, budou zaslány / zpřístupněny nejpozději po skončení tréninku a pouze za podmínky, že bude objednávka řádně uhrazena a klient nepožádal v garanční lhůtě o vrácení peněz.

 

5. Garance a odstoupení od smlouvy

 

Za své produkty ručí prodávající zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Při objednání:

a) on-line kurzu

U on-line kurzů má kupující právo využít garanční doby. Ta trvá 14 dní a začíná běžet vždy v den zahájení kurzu, to je dne, kdy se koná první on-line workshop, u ostatních kurzů od připsání platby na účet prodávajícího.

 

Během garanční doby může kupující odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Reklamace, vznesené po skončení garanční lhůty není prodávající povinen přijmout.

 

Odstoupení od smlouvy je nutné provést elektronickou formou na e-mail: uctarna@iting.cz s prohlášením, že kupující od smlouvy odstupuje, s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.

 

Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude zaslán emailem dobropis s částkou odpovídající kupní ceně on-line programu či kurzu. Částka bude vrácena bez prodlení, nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupení od smlouvy bankovním převodem. Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného on-line programu či kurzu a kupující nebude mít právo na získání a využití bonusů zakoupených spolu s online programem či kurzem.

 

b) účasti na živé akci - workshopu či semináři

Po zaplacení účasti na semináři či workshopu má kupující právo využít garance následujícími způsoby:

 

V případě zrušení účasti na živé akci ze strany kupujícího zasláním e-mailu více než 30 dní před konáním zvolené události, obdrží kupující zpět 100% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem 30 - 10 dní před konáním zvolené události, obdrží kupující zpět 50% účastnického poplatku. Při zrušení jeho účasti e-mailem méně než 10 dní před konáním zvolené události, nebude zaplacené kurzovné vráceno.

  • Kupující je povinen oznámit zrušení účasti na živé akci, a tedy odstoupení od smlouvy, písemně na e-mail uctarna@iting.cz s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.

  • Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude na jeho e-mail zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně semináře či workshopu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupení od smlouvy na adresu uctarna@iting.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem. 

 

Po absolvování živé akce (u vícedenních akcí v první den konání akce), do 60 min po jejím skončení a na místě jejího konání, osobně oznámí, že účast na akci pro něho byla nulovým přínosem, a proto si přeje využít garance a vrátit zaplacenou částku.

 

  • Odstoupení od smlouvy bude prodávajícím přijato přímo na místě a kupující bude upozorněn na skutečnost, že je jeho povinností oznámit odstoupení od smlouvy také písemně na e-mail uctarna@iting.cz s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a s uvedením bankovního účtu, na který chce kupující zaslat zpět peníze. Bez těchto náležitostí nebude odstoupení od smlouvy přijato.

  • Odstoupení od smlouvy, vznesené jindy nežli během semináře nebo workshopu, či do 60 min po jeho skončení (u vícedenních akcí v první den konání akce) není prodávající povinen přijmout.

  • Přijetí odstoupení od smlouvy znamená, že kupujícímu bude emailem zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně semináře či workshopu. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s žádostí o odstoupení od smlouvy na adresu uctarna@iting.cz. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

6. Zabezpečení a odpovědnost

 

6.1. Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu on-line kurzu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

6.2. Odpovědnost

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

7. Ochrana údajů

 

Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadává kupující v přihlášce, jsou nezbytné pro jeho identifikaci. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám. Účastníci vzdělávacích akcí tímto souhlasí se zpracováním svých uvedených osobních údajů a zasíláním informací a pozvánek od společnosti ITING s.r.o.

 

Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: iting.cz/ochrana-osobnich-udaju/

 

8. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek www.iting.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách www.iting.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

bottom of page